Podmienky záruky

4. generácia sekier Fiskars X-séria (v predaji od 1. 8. 2015), bola  vytvorená pomocou pokročilej technickej výroby a materiálov. Naše výrobky sú testované a vykazujú vynikajúci výkon pri činnostiach a v prostredí, pre ktoré sú vytvorené. Aj keď sme veľmi dôkladní, môže vo výrobnom procese dochádzať k chybám. Aby sme zaistili čo najväčšiu spokojnosť našich zákazníkov s používaním našich výrobkov, poskytujeme na výrobné chyby 4. generácie sekier Fiskars X-séria 25-ročnú medzinárodnú obmedzenú záruku.

Táto záruka je platná výhradne na území Európskej únie, Švajčiarska, Nórska, Austrálie, Nového Zélandu, Ruska, Ukrajiny, Turecka a Kazachstanu.

Na záruku sa vzťahujú tieto podmienky:

 • Táto záruka je platná len na základe webovej registrácie (www.fiskars.eu/warranty) výrobku do tridsiatich (30) dní od nákupu.
 • Záruka neplatí, ak sú výrobky používané na iné účely, než na ktoré boli pôvodne zamýšľané, a ak sú výrobky používané na komerčné či profesionálne využitie alebo na účely prenájmu.
 • Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli opravované alebo u nich došlo k pokusu o opravu bez súhlasu spoločnosti Fiskars.

Zo záruky je vylúčené poškodenie spôsobené:

 • nedbalosťou alebo úpravami výrobku,
 • nehodou,
 • stratou výrobku,
 • neoznámením škody maloobchodníkovi alebo spoločnosti Fiskars v primeranej dobe od jej vzniku,
 • škodou vzniknutou na výrobku následkom použitia, na ktoré nebol výrobok zamýšľaný, alebo chybným použitím výrobku,
 • opotrebením v dôsledku používania, bežným opotrebením,
 • nadmernými teplotami, teplom, ohňom, nepretržitou teplotou nad +40 stupňov Celzia alebo pod -30 stupňov Celzia,
 • nedodržaním správnej starostlivosti, napr. čistenia výrobku po použití a skladovania mimo pôsobenia poveternostných vplyvov a priameho slnečného svetla,
 • používaním nevhodných čistiacich postupov alebo prostriedkov, napr. kyselín alebo rozpúšťadiel,
 • chybami spôsobenými poveternostnými vplyvmi, napr. hrdzavením alebo zmenou farby.
 • Záruka neplatí v prípade obzvlášť agresívneho alebo korozívneho prostredia, napr. v námornom prostredí alebo priemysle alebo v stálom kontakte s vodou, chemikáliami, popolom, cementom alebo prachom.

Ak zistíte na zakúpenej 4. generácie sekery Fiskars X-séria chybu spracovania alebo materiálu, mali by ste výrobok a záručnú reklamáciu predložiť v predajni, kde ste tovar zakúpili. Záručná reklamácia musí byť podaná písomne do tridsiatich (30) dní od okamihu, keď chyba bola alebo mala byť zistená. Reklamačná žiadosť musí obsahovať meno majiteľa, jeho adresu a telefónne číslo, doklad o nákupe a dátum nákupu, povahu chyby a dátum, kedy bola prvýkrát zistená. Výrobok je možné tiež poslať bežnou poštou do predajne, kde bol tovar zakúpený.

O schválenie vrátenia tovaru rozhodne spoločnosť Fiskars výhradne podľa svojho uváženia. Ak bude vrátenie schválené, výrobok bude podľa výhradného uváženia spoločnosti Fiskars opravený alebo vymenený za podobný. V prípade modelu, ktorý sa už nevyrába, bude chybný tovar vymenený za najbližší podobný model z aktuálneho výrobného programu.

Spoločnosť Fiskars nezodpovedá za náhodné, nepriame, zvláštne ani následné škody, okrem iného vrátane škody alebo straty používania ľubovoľného zariadenia, straty predaja alebo ziskov alebo oneskoreného plnenia či neplnenia tejto záručnej povinnosti.

Výrobca poskytuje túto záruku ako doplnkovú záruku k zárukám poskytovaným predajcom, na ktoré nemá žiadny vplyv. Ďalej táto záruka neobmedzuje ani nenahradzuje zákonné záruky, na ktoré môže mať zákazník nárok podľa národných právnych predpisov.

Výmenou ani opravou výrobku nedochádza k predĺženiu lehoty pôvodnej záruky.

Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsinki, Finland