Popis osobných údajov

Popis súboru s osobnými údajmi v súlade s ustanovením § 10 zákona o osobných údajoch (523/99).

1. Kontrolór

Fiskars Finland Oy Ab (ďalej len „Fiskars“)

Business ID: FI19036089

Hämeentie 135 A, P.O. Box 130, FI-00560, Helsinki, Finland

Tel: +358 20 43 910

Fax: +358 9 604 053

2. Osoba zodpovedná za záležitosti týkajúce sa osobných údajov

Consumer Service

c/o Fiskars Finland Oy Ab

Email: consumerservice@fiskars.com

 

3. Názov súboru osobných údajov

Register údajov zákazníkov. Register založený na zákazníckom vzťahu alebo na inom vzťahu spolupráce so spoločnosťou Fiskars.

 

4. Účel použitia osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je správa vzťahov so zákazníkmi a ďalších vzťahov spolupráce, administrácie, marketingu a diaľkového predaja, rovnako ako plánovanie a rozvoj obchodných aktivít spoločnosti Fiskars, spoločností, ktoré čas od času patria do skupiny spoločností Fiskars, a spoločností, ktoré patria do franchisového reťazca Fiskars.

Akékoľvek registrované údaje môžu byť použité s cieľom marketingu, obchodného rozvoja alebo s podobným cieľom spoločnosti Fiskars a/alebo jej pobočkami vrátane spoločností v jej franchisovom reťazci a jej spolupracujúcich partnerov. Také ciele môžu zahŕňať priamy marketing tiež v elektronickej forme a cielenom marketingu. S cieľom poskytnúť údaje o výhodách, ponukách a ďalšom obsahu týkajúceho sa osobných záujmov subjektov, registrované údaje môžu byť analyzované a použité spoločne s ďalšími údajmi na vytvorenie profilov a skupín na použitie v cielenom marketingu a ďalšiu komunikáciu podľa pravdepodobného záujmu subjektu. Údaje môžu byť tiež extrahované do akýchkoľvek iných registrov Fiskars.

Fiskars môže zadávať činnosti spojené so spracovaním osobných údajov poskytovateľom služieb tretích strán.

5. Obsah zložky osobných údajov

Informácie týkajúce sa nasledujúcich skupín a ich zmeny môžu byť spracovávané v zložke osobných údajov:

Základné informácie ako:

Meno, dátum narodenia, pohlavie, jazyk, e-mailové adresy, telefónne čísla, adresy, profesia alebo titul, meno a kontaktné údaje spoločnosti, rodinný stav, veľkosť rodiny, používateľské meno a fotografie.

Informácie týkajúce sa registrácie výrobku alebo iné faktické súvislosti ako:

Identifikačné údaje spojené s využitím služieb Fiskars, ako sú rôzne zákaznícke programy: zákaznícke číslo, používateľské meno a heslo; informácie o nákupoch; registrácia produktov (vr. záručných registrácií); dátum, kedy sa stal zákazníkom; informácie týkajúce sa fakturovania, vymáhania pohľadávok a záruky; záujmy oznámené subjektom; záznamy zákazníckych hovorov; povolenia a zákazy priameho marketingu i činnosť subjektu na webových stránkach Fiskars a v mobilných službách, ako sú cookies odoslané do prehliadača a informácie nimi získané (napr. IP adresa, správanie subjektu na webových stránkach Fiskars ); a činnosť subjektu na sociálnych sieťach Fiskars.

Údaje týkajúce sa ponúk a nákupov, ako aj ďalšie komunikácie, ako sú:

Výhody, služby a kampane zamerané na subjekt a jemu ponúknuté a ich využitie; spätná väzba, požiadavky a iné oznámenia a opatrenia vzťahujúce sa k zákazníckemu vzťahu alebo ku vzťahu spolupráce; nákupy v obchodoch, predajniach a webových obchodoch Fiskars; dátumy nákupov, kúpené produkty (počet a cena zakúpených produktov a celkový súčet nákupu), informácie súvisiace s produktami, zárukami i spracovaním, doručením a vrátením tovaru.

 

6. Pravidelné zdroje údajov

Informácie sú od subjektov zhromažďované najmä na začiatku a počas zákazníckeho vzťahu alebo vzťahu spolupráce. Informácie možno získať tiež prostredníctvom súborov cookies a ďalších ekvivalentných techník, keď subjekt využíva elektronické služby Fiskars na nejakom dátovom termináli. Navyše možno osobné údaje zhromažďovať od tretích strán, do rozsahu povoleného zákonom.

Informácie možno zhromažďovať z ďalších registrov spoločnosti Fiskars a jej pobočiek, vrátane spoločností patriacich do jej franchisového reťazca.

Aktualizácie osobných údajov možno získať tiež od orgánov, organizácií a firiem, ktoré také služby aktualizácie ponúkajú, rovnako ako z verejných registrov a ďalších verejných zdrojov.

7. Pravidelné vydanie a prenosy dát mimo EÚ/EHP

Fiskars môže zverejniť informácie v rámci platných právnych predpisov. Údaje možno zverejniť zo zložky na marketingové účely spolupracujúcich partnerov spoločnosti Fiskars, ak subjekt nezakázal také zverejnenie. Príjemca informácií tieto údaje nesmie ďalej zverejniť.

Spoločnosť Fiskars tiež môže zverejniť a prenášať údaje do takých komunít mimo EÚ/EHP, s ktorými sa Fiskars písomne dohodol na dodržiavaní fínskej úrovne ochrany osobných údajov v súlade s platnými fínskymi právnymi predpismi, alebo zverejnenie prebieha na inom právnom základe.

Fiskars môže prevádzať osobné údaje do registrov priameho marketingu spoločnosti Fiskars po ukončení zákazníckeho vzťahu alebo vzťahu spolupráce, ak to nebolo subjektom zakázané.

 

8. Ochrana zložky osobných údajov

Iba určení zamestnanci spoločnosti Fiskars alebo zamestnanci spoločností, ktoré konajú menom spoločnosti Fiskars alebo na jej zadanie, majú prístup k aplikáciám databáz osobných údajov prostredníctvom osobných používateľských práv pridelených kontrolórom. Používateľské účty na rôznych úrovniach boli vytvorené na základe potrieb každého zamestnanca s cieľom plnenia ich povinností. Systémy sú chránené firewallom, ktorý chráni zložku osobných údajov pred všetkými kontaktami vychádzajúcimi z Fiskars.

Dokumenty vrátane ručne spracovávaných údajov, zákazníckych údajov a údajov súvisiacich so spolupracujúcimi partnermi sú po ich predchádzajúcom spracovaní uložené na zamknutom a ohňovzdornom mieste. K ručne spracovávaným údajom majú prístup len stanovení zamestnanci spoločnosti Fiskars alebo zamestnanci spoločností, ktoré konajú menom spoločnosti Fiskars.

Všetok personál spoločnosti Fiskars rovnako ako zamestnanci alebo zamestnanci spoločností, ktoré konajú menom spoločnosti alebo na jej zadanie, musia zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek osobných údajoch získaných pri plnení svojich pracovných úloh.

 

9. Práva subjektu

Subjekt, ktorého údaje sú spracované, má právo preskúmať údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré sú uložené v zložke osobných údajov. Žiadosť o také preskúmanie musí byť podaná písomnou formou osobe zodpovednej za záležitosti týkajúce sa osobných údajov. Žiadosť musí byť podpísaná. Je možné žiadosť tiež prezentovať v hlavnej kancelárii kontrolóra na adrese Fiskars Finland Oy Ab, Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki.

Subjekt má právo zakázať manipuláciu a vydanie osobných údajov týkajúcich sa ho na priamu reklamu, diaľkový predaj alebo ďalší priamy marketing, ako aj na prieskumu trhu, tým, že kontaktuje kontrolóra. Navyše subjekt môže vyžadovať opravu nesprávnych údajov a odstránenie svojich údajov z registra, keď kontaktuje osobu zodpovednú za záležitosti týkajúce sa osobných údajov.