Podmienky použitia

Webové stránky spoločnosti Fiskars: Podmienky používania

Než vstúpite na naše internetové stránky, prečítajte si, prosím, pozorne podmienky používania. Vstupom na webové stránky (www) spoločnosti Fiskars (ďalej len Fiskars) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Obsah www stránok spoločnosti Fiskars (vrátane, okrem iného, textu, obrázkov a audiovizuálnych prvkov) je majetkom spoločnosti Fiskars v súlade s autorským zákonom. Všetky práva vyhradené. Akákoľvek reprodukcia, prenos, distribúcia či ukladanie časti alebo celého obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmy Fiskars je zakázaná, s výnimkou prípadov uvedených v týchto podmienkach.

Logotyp spoločnosti Fiskars, jej firemný symbol, registrované a neregistrované obchodné značky, názvy výrobkov a iné prípadné nehmotné práva a majetok sú vlastníctvom spoločnosti Fiskars. Logotypy, firemné symboly, registrované a neregistrované obchodné značky, názvy výrobkov a iné prípadné nehmotné práva a majetok dcérskych a pridružených spoločností sú vlastníctvom spoločnosti Fiskars a/alebo jej dcérskych či pridružených spoločností. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Fiskars nezískavate, priamo ani nepriamo, prístupom na naše www stránky licenčné ani iné práva na používanie značiek uvedených na www stránkach.

Spoločnosť Fiskars Vám umožňuje ukladať výňatky z týchto stránok na váš počítač alebo ich tlačiť, ale len na súkromné účely. Obsah www stránok spoločnosti Fiskars slúži len pre informáciu a bude používaný tak, aby nebola poškodená povesť spoločnosti Fiskars. Informácie uvedené na týchto www stránkach nemožno meniť bez písomného súhlasu spoločnosti Fiskars. Na jednotlivé dokumenty na našich www stránkach sa môžu vzťahovať dodatočné podmienky uvedené v týchto dokumentoch. Informácie môžete dávať iným osobám len v prípade, že ich uvedomíte o povinnostiach vyplývajúcich z týchto podmienok používania a že s nimi budú súhlasiť. Spoločnosť si vyhradzuje právo tieto podmienky priebežne meniť. Všetky prípadné zmeny budú zverejnené, preto, prosím, pravidelne sledujte podmienky používania.

Týmto prehlasujete a zaručujete, že budete používať stránky v súlade s touto Zmluvou, vrátane práv a ustanovení uvedených v tejto Zmluve, a že budete dodržiavať všetky existujúce a budúce predpisy platné pre tieto stránky. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete stránky používať na šírenie spamov alebo nevyžiadaných oznámení, že sa nebudete vydávať za spoločnosť FISKARS ani inú osobu, falšovať hlavičku firmy ani inak manipulovať s identifikačnými znakmi firmy, aby ste skryli pôvod obsahu prekopírovaného z našich stránok, nebudete predstierať, že ste s určitou osobou či subjektom v úzkom vzťahu, konať spôsobom, ktorý by mohol mať negatívny dopad na používanie stránok ostatnými používateľmi, podieľať sa na činnostiach, ktoré by porušovali platné zákony, zverejňovať či šíriť materiál porušujúci práva iných osôb a nezákonný, nekorektný, urážlivý, vulgárny či inak neprijateľný materiál alebo materiál obsahujúci reklamu alebo ponuky spojené s produktami či službami, ani zbierať či ukladať osobné údaje používateľov, ak na to používatelia nedajú výslovný súhlas. Ak nebudete dodržiavať vyššie uvedené podmienky, nebudete oprávnení používať tieto stránky. Spoločnosť FISKARS nie je touto Zmluvou právne viazaná a vyhradzuje si všetky zákonné práva súvisiace s jej nedodržiavaním. 

Obsah www stránok spoločnosti Fiskars je poskytovaný ‚tak, ako je‘. Spoločnosť Fiskars neposkytuje žiadnu výslovnú ani skrytú záruku týkajúcu sa prístupnosti, správnosti, presnosti, spoľahlivosti alebo obsahu informácií, ktoré sú uvedené na týchto stránkach alebo ktoré možno ich prostredníctvom získať. Spoločnosť Fiskars nezaručuje, že tieto www stránky alebo server, na ktorom sú prevádzkované, neobsahujú vírusy ani iné škodlivé prvky. Spoločnosť Fiskars si vyhradzuje právo stránky priebežne meniť alebo na ne kedykoľvek odoprieť prístup bez zvláštneho oznámenia.

Spoločnosť Fiskars v žiadnom prípade nezodpovedá za priame, nepriame, vedľajšie, zvláštne či následné škody, straty, výdaje alebo ušlé zisky vzniknuté v súvislosti s používaním www stránok spoločnosti Fiskars alebo stránok, ktoré sú ich prostredníctvom dostupné, v dôsledku nemožnosti pripojenia k stránkam alebo použitia či pokusu o použitie informácií uvedených na týchto stránkach. Spoločnosť Fiskars ďalej nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vzniknuté v súvislosti s prerušením pripojenia, chybou, omeškaním v činnosti alebo prenosu, počítačovým vírusom alebo výpadkom systému či linky, a to ani vtedy, ak bola spoločnosť Fiskars alebo jej zástupcovia o škodách, stratách alebo výdavkoch informovaní. Prípadná zodpovednosť spoločnosti Fiskars sa obmedzuje len na zodpovednosť vyplývajúcu z fínskych zákonov.

Spoločnosť Fiskars nezodpovedá za materiály vlastnené, vytvorené alebo zverejnené tretími stranami, ktorých stránky sú dostupné prostredníctvom www stránok spoločnosti Fiskars. Ak prechádzate na stránky tretích strán, ste povinní si pred ich použitím prečítať a schváliť prípadné podmienky používania. Odkaz na stránky, ktoré nepatria spoločnosti Fiskars neznamená, že spoločnosť Fiskars príslušné stránky, alebo produkty či služby na nich uvedené, podporuje.

Ak nám zasielate materiál, napr. e-mailom alebo prostredníctvom www stránok, súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

(1) Dávate materiál k dispozícii a viete, že ho môžeme zverejniť.

(2) Zaručujete, že materiál neobsahuje žiadne prvky, ktoré by boli nezákonné či inak nevhodné na publikovanie. Ďalej zaručujete, že nebudete spoločnosti FISKARS poskytovať žiadne informácie ani materiály, ktoré sú hanlivé, výhražné, obscénne, ktoré súvisia so sexuálnym obťažovaním alebo sú v rozpore s platnými zákonmi. 

(3) Prehlasujete, že materiál je váš vlastný alebo že máte neobmedzené právo nám ho poskytnúť a súhlasíte s tým, že materiál alebo jeho časť môžeme zverejniť a/alebo použiť v súvislosti s našimi produktami, bez toho, že by sme boli povinní platiť odškodnenie.  

(4) Než zašlete akýkoľvek materiál, podniknete rozumné preventívne kroky, aby ste zistili, či neobsahuje vírusy alebo iné škodlivé prvky a prípadne ich odstránili.

(5) Súhlasíte s tým, že nám nahradíte všetky škody v prípade, že tretia strana proti nám podnikne kroky spojené s používaním materiálov, ktorý ste nám zaslali.

(6) Súhlasíte s tým, že v súvislosti s materiálom, ktorý ste nám poskytli, nebudete klásť žiadne požiadavky ani proti nám podnikať akékoľvek kroky. Spoločnosť Fiskars nekontroluje obsah materiálov, ktoré zasielajú používatelia týchto www stránok a nenesie za ne zodpovednosť. Spoločnosť Fiskars môže podľa vlastného uváženia kedykoľvek odstrániť materiály, ktoré zaslali používatelia na jej www stránky.

(7) Poskytnutím informácií alebo materiálov spoločnosti FISKARS v plnom rozsahu postupujete a prevádzate na spoločnosť FISKARS všetky práva k duševnému vlastníctvu k týmto informáciám a materiálom a spoločnosť FISKARS má právo tieto materiály a informácie používať, reprodukovať, zobrazovať, verejne predstavovať, šíriť, distribuovať, modifikovať, postupovať a poskytovať k nim licencie. Ďalej súhlasíte s tým, že spoločnosť FISKARS môže používať všetky nápady, koncepcie či know-how, ktoré ste vy, alebo osoby konajúce vaším menom, poskytli firme FISKARS.

Spoločnosť FISKARS si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia odstrániť zo stránok informácie, ktoré ste jej poskytli.

Napriek tomu, že sa spoločnosť FISKARS snaží zaistiť, aby boli informácie na týchto stránkach správne, za ich správnosť neručí. Materiály môžu obsahovať nepresnosti a tlačové chyby. Spoločnosť FISKARS nezaručuje presnosť alebo úplnosť materiálov, ani spoľahlivosť rád, názorov, prehlásení alebo iných informácií uvedených na stránkach alebo distribuovaných ich prostredníctvom. Beriete na vedomie, že sa budete na tieto názory, rady, prehlásenia, memorandá alebo informácie spoliehať na vlastné riziko. Všetok obsah je poskytovaný ‚tak, ako je‘ a ‚ako je k dispozícii‘. Spoločnosť FISKARS sa týmto výslovne zrieka všetkých zodpovedností a záruk, výslovných či skrytých, vrátane, okrem iného, záruk na predajnosť alebo vhodnosť na určitý účel, záruk týkajúcich sa súladu s predpismi, prevádzkovania alebo obsahu stránok. Spoločnosť FISKARS nezodpovedá ani neručí za bezpečnosť týchto webových stránok. Beriete na vedomie, že všetky zasielané informácie môžu byť zadržané. Spoločnosť FISKARS nezaručuje, že webové stránky či servery, na ktorých sú prevádzkované, alebo elektronické správy zasielané spoločnosťou FISKARS neobsahujú vírusy ani iné škodlivé prvky. Všetka zodpovednosť, záruky a podmienky sú vylúčené v rozsahu, ktorý umožňuje zákon.

Spoločnosť FISKARS nezodpovedá za priame, nepriame, následné, zvláštne alebo vedľajšie škody (vrátane, nie však výlučne, škôd za stratu obchodných príležitostí, zmluvy, výnosov, údajov alebo informácií a škôd vyplývajúcich z prerušenia činnosti) vzniknuté v súvislosti s používaním alebo nemožnosťou používania stránok či ich obsahu, alebo v súvislosti s touto Zmluvou, ani nebude hradiť sankčnú náhradu škôd, a to ani v prípade, že bola spoločnosť FISKARS informovaná o možnosti ich vzniku. Okrem podmienok uvedených v tejto Zmluve spoločnosť FISKARS v žiadnom prípade nezodpovedá za chyby, nepresnosti, vynechané položky alebo iné chyby, ani za neaktuálnosť alebo neautentickosť informácií uvedených na týchto stránkach.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland