Záruka na sekery radu X a Norden

SEKERY FISKARS X-SERIES 4. GENERÁCIE A RAD SEKIER NORDEN MEDZINÁRODNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA SEKERY

Všeobecné záručné podmienky

Sekery Fiskars X-series 4. generácie* a sekery Norden sa vyrábajú z moderných materiálov s využitím vyspelých technologických postupov. Svoje výrobky dôkladne testujeme, aby poskytovali vynikajúci výkon pri činnostiach a v prostredí, na ktoré sú určené. Aj keď k svojim výrobkom pristupujeme veľmi starostlivo, vo výrobnom procese niekedy môže dôjsť k chybe. Aby mali zákazníci z našich výrobkov čo najväčší úžitok, poskytujeme na 4. generáciu sekier Fiskars X-series a Fiskars Norden dvadsaťpäťročnú (25) obmedzenú medzinárodnú záruku, ktorá sa vzťahuje na chyby materiálu a spracovania.

Dvadsaťpäťročná (25) záručná doba začína plynúť od dátumu prvého zakúpenia produktu v obchodnej sieti. Táto záruka platí výlučne v Európskej únii, vo Švajčiarsku, v Nórsku, v Austrálii, na Novom Zélande, v Rusku, na Ukrajine, v Turecku a v Kazachstane. Táto záruka platí len pod podmienkou webovej registrácie výrobku do tridsiatich (30) dní od nákupu.

Táto záruka predstavuje iba doplnkovú záruku k záruke poskytovanej predajcom, nijako túto záruku nemení a nemá ani žiadny vplyv na žiadne právne nároky, ktoré vám môžu vyplývať z vnútroštátnych právnych predpisov.

Obmedzenia a výnimky zo záruky

Záruka sa nevzťahuje na tieto situácie:

 • výrobky sa používajú na komerčné alebo profesionálne účely, prípadne sa prenajímajú,
 • výrobky boli upravené alebo opravené, prípadne došlo k pokusu o opravu bez schválenia spoločnosťou Fiskars.

Záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenia, ktorá mohli vzniknúť v dôsledku nasledujúcich situácií:

 • bežné opotrebovanie (napríklad škrabance alebo odreté miesta),
 • možné zmeny vzhľadu výrobku, ak neovplyvňujú funkčnosť výrobku,
 • použitie na iný než určený účel, hrubé zaobchádzanie, nedbalosť či nehoda – napr. úder, náraz, pád alebo rozdrvenie,
 • použitie v rozpore so zamýšľaným a odporúčaným spôsobom použitia,
 • extrémna teplota (teplo, plameň, teplota trvale vyššia než +40 °C alebo nižšia než –30 °C),
 • nedodržiavanie zásad správnej starostlivosti, napr. zásad, ktoré predpisujú čistenie výrobku po použití a jeho skladovanie mimo dosahu poveternostných vplyvov a priameho slnečného svetla,
 • nesprávna či nedostatočná starostlivosť alebo spôsob uskladnenia (korózia či zmena farby),
 • používanie nevhodných čistiacich postupov alebo prostriedkov, napr. kyselín alebo rozpúšťadiel,
 • používanie výrobkov v mimoriadne agresívnom alebo korozívnom prostredí, napr. v námornej doprave alebo v priemysle, prípadne používanie v stálom kontakte s vodou, chemikáliami, popolom, cementom či prachom.

Poskytnutie záručného servisu

Záručnú reklamáciu je nutné uplatniť spolu s chybným výrobkom v najbližšom centre starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Fiskars. Reklamáciu je nutné uplatniť v záručnej lehote, písomne a do tridsiatich (30) dní od okamihu, keď sa chyba prejavila alebo mala byť odhalená. Reklamácia musí obsahovať meno, adresu a telefónne číslo vlastníka, dátum nákupu, opis charakteru chyby a dátum jej prvého odhalenia.

Uznanie záručnej reklamácie závisí výhradne od spoločnosti Fiskars. V prípade uznania reklamácie spoločnosť Fiskars podľa svojho uváženia výrobok opraví alebo ho nahradí podobným výrobkom. V prípade modelov, ktoré sa už nevyrábajú, sa chybný výrobok vymenení za najviac podobný model z aktuálneho sortimentu. Doba trvania pôvodnej záruky sa v prípade výmeny alebo opravy výrobku nepredlžuje.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Fiskars v maximálnom rozsahu povolenom zákonom za žiadnych okolností nezodpovedá za žiadne náhodné, nepriame, zvláštne ani následné škody, ani za žiadne škody na zariadení či za znemožnenie používania zariadení, za ušlý zisk, produktivitu, funkčnosť, za stratu obchodných príležitostí, obchodov, predaja, tržieb, za predpokladané úspory, zvýšené náklady či výdavky a za meškanie alebo nevykonanie záručného servisu.

Poskytovateľ záruky

Fiskars Finland Oy Ab
Hämeentie 135 A, PL 130
00561 Helsinki
Fínsko

* 4. generáciu sekier Fiskars X-series možno rozpoznať podľa 13-miestneho sériového čísla na zadnej strane sekery. Po prvom písmene sériového čísla by mal kód pokračovať jednou z nižšie uvedených kombinácií: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI
Napríklad v prípade nasledujúceho sériového čísla kombinácia písmen „AD“ potvrdzuje, že ide o 4. generáciu sekery Fiskars X-series: EADL6234234237