Podmienky záruky nožníc radu PowerGear™ X

Podmienky záruky nožníc radu PowerGear™ X

Rad Fiskars PowerGear™ X bol vytvorený pomocou pokročilej technickej výroby a materiálov. Naše produkty sú testované a pri aktivitách v prostredí, pre ktoré boli vyrobené si vedú výborne. Niekedy sa však aj napriek všetkej opatrnosti môžu pri výrobe prihodiť chyby. Aby sme našim zákazníkom zaistili tú najlepšiu možnú skúsenosť s používaním, ponúkame medzinárodne 25-ročnú záruku na všetky výrobné chyby radu Fiskars PowerGear™ X.

Táto záruka je platná výhradne na území Európskej Únie, Austrálie, Bieloruska, Kazachstanu, Nórska, Nového Zélandu, Ruska, Švajčiarska, Turecka a Ukrajiny.

Záruka je platná za nasledujúcich podmienok:

Záruka sa nevzťahuje na produkty používané na účely iné, než tie pre ktoré boli vytvorené, a ak sú produkty používané komerčne/na profesionálnu prácu a prenajímanie.

Záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré boli podrobené opravám, či pokusom o opravy neautorizovanými spoločnosťou Fiskars.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie dôsledkom:

Nedbalosti, alebo úpravy produktov

Nehody

Straty produktov

Neinformovania predajcu/spoločnosti Fiskars v rozhodnom období od vzniku poškodenia; 

Poškodenia produktov v dôsledku použitia na účely iné, než tie pre ktoré boli produkty vytvorené, či zneužívania produktov;

Poškodenia bežným používaním v priebehu času;

Extrémnych teplôt; horúčav; ohňa; stáleho tepla nad 40 stupňov Celzia, či pod -30 stupňov Celzia

Nedodržania vhodnej starostlivosti o produkty, ako je čistenie po použití a skladovanie mimo vplyv počasia a priameho slnka

Používania nevhodných čistiacich metód a prípravkov; ako sú kyseliny a riedidlá

Poškodení spôsobených poveternostnými podmienkami; ako je korózia a zmena farby.

Záruka sa nevzťahuje na používanie produktov v obzvlášť agresívnych, či korozívnych klímach, ako na otvorenom mori, v industriálnych podmienkach, ak sú v neustálom kontakte s vodou, chemikáliami, popolom, cementom alebo prachom

Ak nájdete chybu v spracovaní, či materiáloch použitých na vašich produktoch z radu Fiskars PowerGear™ X, vráťte a reklamujte produkt v predajni, kde ste ho kúpili. Požiadavky na reklamáciu musia byť písomne podané do tridsiatich (30) dní od chvíle, kedy ste chybu objavili. Reklamácia musí obsahovať meno majiteľa, jeho adresu a telefónne číslo, dôkaz o kúpe a dátum nákupu, podstatu chyby a kedy bola chyba objavená. Produkt je možné do predajne vrátiť i využitím bežnej poštovnej služby.

Uznanie vrátenia produktu je rozhodnutím spoločnosti Fiskars. Ak bude vrátenie produktu uznané, bude produkt opravený, či nahradený podobným produktom podľa rozhodnutia spoločnosti Fiskars. Ak pôjde o model, ktorého produkcia bola prerušená, bude poškodený produkt nahradený modelom zo súčasnej produkcie, ktorý je mu najviac podobný.

Spoločnosť Fiskars nezodpovedá za náhodné, nepriame, neobvyklé alebo následné škody, okrem iného vrátane poškodenia, straty možnosti použitia akéhokoľvek vybavenia, straty predajov či ziskov alebo omeškania či neplnenia tejto záručnej povinnosti.

Táto Záruka je poskytnutá výrobcom a je dodatkom k; nemá vplyv na záruky poskytnuté predajcom, ani nijako neobmedzuje a nenahradzuje záruky na ktoré má Zákazník nárok na základe štátnej legislatívy.

Nahradenie či oprava produktu nepredlžuje dobu pôvodnej Záruky.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland