Podmienky záruky X-series™ Nôž na zber úrody

PODMIENKY ZÁRUKY

X-series™ Nôž na zber úrody je vyrobené pomocou pokročilých výrobných postupov a s použitím moderných materiálov. Naše výrobky sú testované a vykazujú vynikajúci výkon pri činnostiach a v prostredí, pre ktoré sú navrhnuté. Aj keď sme veľmi dôkladní, vo výrobnom procese niekedy môže dôjsť k chybe. Aby boli zákazníci s používaním našich výrobkov maximálne spokojní, poskytujeme pre celý rad X-series™ Nôž na zber úrody 25-ročnú medzinárodnú obmedzenú záruku na výrobné chyby.

Táto záruka je platná výhradne na území Európskej únie, Švajčiarska, Nórska, Austrálie, Nového Zélandu, Ukrajiny, Turecka a Kazachstanu.

Pre záruku platia tieto podmienky:

Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia, nevhodného používania, nehody, straty výrobku, chybného používania, nedbalosti alebo úprav výrobku.

Ďalej platí:

  • Záruka neplatí, ak sú výrobky používané na iné účely, než na ktoré boli pôvodne určené, ani ak sú výrobky používané na komerčné či profesionálne účely alebo prenajímané.
  • Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré boli opravované alebo pri ktorých došlo k pokusu o opravu bez súhlasu spoločnosti Fiskars.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté v dôsledku:

  • neoznámenia škody maloobchodníkovi alebo spoločnosti Fiskars v primeranej dobe od jej vzniku;
  • úmyselného poškodenia výrobku pri jeho používaní na účely, na ktoré nie je určený;
  • opotrebenia vplyvom používania;
  • pôsobenia extrémnych teplôt, horúčavy, plameňov, dlhodobého vystavenia teplotám nad +40 °C alebo -30 °C;
  • nedodržiavania zásad správnej starostlivosti, napr. zásad, ktoré predpisujú čistenie výrobku po použití a jeho skladovanie mimo dosah poveternostných vplyvov a priameho slnečného svetla;
  • používania nevhodných čistiacich postupov alebo prostriedkov, napr. kyselín alebo rozpúšťadiel;
  • chýb spôsobených pôsobením poveternostnými vplyvmi, napr. hrdzavenie alebo zmeny farby.
  • Záruka neplatí v prípade používania výrobkov v obzvlášť agresívnom alebo korozívnom prostredí, napr. v námornom prostredí alebo priemysle, či v stálom kontakte s vodou, chemikáliami, popolom, cementom či prachom.

Ak na zakúpenom X-series™ Nôž na zber úrody zistíte chybu spracovania alebo materiálu, mali by ste v predajni, kde ste tovar zakúpili, predložiť záručnú reklamáciu a daný výrobok. Záručná reklamácia musí byť podaná písomne do tridsiatich (30) dní od okamihu, kedy chyba bola, alebo mala byť zistená. Reklamačná žiadosť musí obsahovať meno majiteľa, jeho adresu a telefónne číslo, doklad o nákupe a dátum nákupu, popis povahy chyby a dátum, kedy bola prvýkrát zistená. Výrobok môžete do predajne, kde bol zakúpený, poslať tiež bežnou poštou.

O schválenie vrátenia tovaru rozhodne spoločnosť Fiskars podľa svojho výhradného uváženia. Ak bude vrátenie schválené, výrobok bude podľa výhradného uváženia spoločnosti Fiskars opravený, alebo vymenený za podobný výrobok. V prípade modelov, ktoré sa už nevyrábajú, bude chybný tovar vymenený za najpodobnejší model z aktuálneho výrobného programu.

Spoločnosť Fiskars nezodpovedá za náhodné, nepriame, zvláštne ani následné škody, okrem iného za poškodenie akéhokoľvek zariadenia alebo znemožnenie jeho používania, ušlé zákazky alebo zisky alebo oneskorené plnenie či neplnenie tejto záručnej povinnosti.

Výrobca túto záruku poskytuje ako doplnkovú záruku k zárukám poskytovaným predajcom. Záruka výrobcu nemá na záruky poskytované predajcom žiadny vplyv. Ďalej tiež neobmedzuje ani nenahradzuje zákonné záruky, na ktoré môže mať zákazník nárok podľa národných právnych predpisov.

Lehota pôvodnej záruky sa v prípade výmeny či opravy výrobku nepredlžuje.

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland